Zápis do MŠ

Doplňující informace k zápisu do MŠ

Vzhledem k epidemiologické situaci mohou zákonní zástupci dětí vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu (kopie dokladů opatřete souhlasem zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpisem) doručit do školy v období od 2. do 16. května 2021 jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (vqnmbyb)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail zapisms@zskridlovicka.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • vhozením do schránky na budově školy (u hlavního vchodu z ulice Křídlovická)
 • osobně ve dnech 3. května (12–15 hodin) a 4. května (10–16 hodin). Při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete a vyplníte na portále pro zápis do MŠ https://zapisdoms.brno.cz

Pro rodiče, kteří nemají možnost vyplnit a vytisknout si žádost sami, budou přihlášky vydávány 14. 4. 2021 (10–11.30 hodin a 13–15 hodin) v kanceláři školy (s sebou kartičku zdravotní pojišťovny).

 

Něco málo o naší MŠ:

Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z daltonského programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Škola je také zapojena v projektu Mensy ČR NTC Learning. Jeho aktivity vedou ke zvyšování efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna.

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy..)
 • využití keramické dílny
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ
 • půldenní a celodenní výlety
 • plavání
 • bruslení v hale Rondo
 • cvičení – Sportíkova akademie
 • výuka hry na flétnu
 • přípravka anglického jazyka
 • kroužek logopedické prevence „Povídálek“
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky, …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.

Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.