Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a informatiky

Vzdělávání v matematických třídách má na naší škole více než třicetiletou tradici. V průběhu těchto let byly tyto třídy pro nadané žáky otevírány pod různými názvy. Dnes se jedná o třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky.

Do tříd přijímáme žáky se zájmem o tyto předměty ze všech částí Brna i žáky mimobrněnské. Protože vybraní žáci mají zájem intenzivněji se vzdělávat, nabízíme jim hlubší pronikání do dané problematiky. Zařazujeme také nová rozšiřující témata. Neboť se žáci učí v konkurenčním prostředí, jsou více motivováni a pracují rychlejším tempem.

Školní vzdělávací program „Heuréka“ v učebním plánu matematických tříd posiluje ucebnicevýuku matematiky, jejíž osnovy odpovídají rozsahem i hloubkou učivu víceletých gymnázií. Pro výuku matematiky jsou také používány učebnice pro víceletá gymnázia.

Součástí fyziky a chemie jsou praktická cvičení, během nichž si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky při pokusech a měřeních s využitím laboratorní techniky.

Důležitou složkou učebního plánu je i výuka informatiky, která začíná  od 4. ročníku. Pro výuku slouží dvě moderně vybavené učebny. Ve vyšších ročnících se žáci učí pracovat s kancelářským balíkem, zpracovat a upravit digitální obraz, vytvářet internetové stránky a programovat ve dvou programovacích jazycích.

1222633678_dsc_0311V každém ročníku pro žáky organizujeme matematická soustředění, na kterých se zaměřujeme především na praktické využití získaných poznatků a aplikaci znalostí v terénu.

Ve všech ročnících si navíc žáci mohou podle zájmu vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Naším cílem je v žácích nadále podněcovat zájem o učení, naučit je řešit problémové úlohy, experimentovat, vyhledávat a zpracovávat informace (to je podpořeno i pravidelným zařazováním daltonských prvků do výuky), volit vhodné postupy a využívat získané poznatky v praxi, připravit žáky k úspěšnému studiu na gymnáziích a středních školách.

V těchto třídách ve větší míře rozvíjíme:

 • logické myšlení
 • paměť
 • soutěživost a cílevědomost
 • odpovědnost i sebedůvěru
 • schopnost samostatně se učit
 • schopnost pracovat individuálně i v týmu
 • snahu hledat, navrhovat, prezentovat a obhajovat řešení
 • schopnost komunikovat v českém i cizím jazyce
 • dovednost využívat informační technologie

Ke splnění našich cílů používáme zajímavé výukové programy, moderní učební materiály a pomůcky, vlastní materiály „šité dětem na míru“, motivující způsoby vzdělávání, práci ve skupinách na pokusech a projektech, přednášky či exkurze, práci s výpočetní technikou, zapojení do soutěží, na které jsou žáci systematicky připravováni.

Výuka probíhá v odborných učebnách s multimediálními pracovišti a bohatými sbírkami pomůcek, v učebnách  s dataprojektory či počítačových učebnách.

S potěšením konstatujeme, že naši žáci každoročně dosahují výrazných úspěchů nejen ve vlastním vzdělávání   (jak ukazuje testování Scio), ale i při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích (matematická olympiáda, Pythagoriáda, matematický Klokan, Logická olympiáda, šifrovací hra, Technoplaneta, fyzikální, přírodovědná, chemická olympiáda, olympiáda z českého jazyka, konverzační soutěž v anglickém jazyce, a mnohé další) úspěchy našich žáků zde. Některé soutěže naše škola přímo organizuje – městské kolo matematické olympiády pro 5. ročník, Pythagoriádu pro 5. ročník.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní a pracují s velkým nasazením a zaujetím pro pedagogické inovace. Systematicky žáky připravují nejen k přijímacím zkouškám na střední školy, ale především k jejich úspěšnému studiu na jimi zvolených školách.

Naši absolventi úspěšně studují na gymnáziích a středních školách, kde zdatně konkurují novým spolužákům postupujícím z víceletých gymnázií. K dosažení úspěchů pouhé nadání nestačí. Je nutná poctivá a svědomitá práce. Doufáme, že naši současní i budoucí žáci naváží na dobré výsledky svých předchůdců.

Na žáky ve výběrových třídách jsou kladeny větší nároky než v běžných třídách základních škol, proto zájemci procházejí výběrovým řízením, ve kterém posuzujeme:

 • prospěch z hlavních předmětů na vysvědčení z 5. třídy (žáci přinesou k přijímací zkoušce kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku)
 • výsledky testu, zaměřeného na schopnost logické úvahy, třídění a výběr informací, znalosti získané na I. stupni

Termín přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

 1. kolo: pozor změna 23. květen 2018 (středa) v 8.30 h
 2. kolo: bude upřesněno

Přihlášku si můžete nejpozději do 15. května 2018  vyplnit online zde.

Vzor přijímacích zkoušek: 

Přijímací test 2014

Přijímací test 2015

Přijímací test 2016

Přijímací test 2017

 

 

 

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 15. května 2018 na ředitelství školy nebo využijte možnost elektronického přihlášení. Doručení přihlášky bude potvrzeno.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů budete informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo v kanceláři školy.

Pro zájemce o zařazení do těchto tříd pořádáme také každoročně několik zábavných odpolední pod názvem „Škola nás baví“, v tomto školním roce ve dnech 22. března9. května 2018. Dny otevřených dveří proběhnou 15. listopadu a 5. prosince 2017. Nebo po telefonické domluvě si můžete školu i naši práci prohlédnout kdykoliv.

Komentáře jsou uzavřeny.