Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a informatiky

Vzdělávání v matematických třídách má na naší škole více než třicetiletou tradici. V průběhu těchto let byly tyto třídy pro nadané žáky otevírány pod různými názvy. Dnes se jedná o třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky.

Do tříd přijímáme žáky se zájmem o tyto předměty ze všech částí Brna i žáky mimobrněnské. Protože vybraní žáci mají zájem intenzivněji se vzdělávat, nabízíme jim hlubší pronikání do dané problematiky. Zařazujeme také nová rozšiřující témata. Neboť se žáci učí v konkurenčním prostředí, jsou více motivováni a pracují rychlejším tempem.

Školní vzdělávací program „Heuréka“ v učebním plánu matematických tříd posiluje ucebnicevýuku matematiky, jejíž osnovy odpovídají rozsahem i hloubkou učivu víceletých gymnázií. Pro výuku matematiky jsou také používány učebnice pro víceletá gymnázia.

Součástí fyziky a chemie jsou díky vyšší hodinové dotaci praktická cvičení, během nichž si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky při pokusech a měřeních s využitím laboratorní techniky.

Důležitou složkou učebního plánu je i výuka informatiky, která začíná  od 4. ročníku. Pro výuku slouží dvě moderně vybavené učebny. Ve vyšších ročnících se žáci učí pracovat s kancelářským balíkem, zpracovat a upravit digitální obraz, vytvářet internetové stránky a programovat ve dvou programovacích jazycích.

1222633678_dsc_0311V každém ročníku pro žáky organizujeme matematická soustředění, na kterých se zaměřujeme především na praktické využití získaných poznatků a aplikaci znalostí v terénu.

Ve všech ročnících si navíc žáci mohou podle zájmu vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů, které se orientují na komunikaci a cizí jazyky, zájem o přírodu, historii, fyzikální zákonitosti, rozvoj sportovního nebo výtvarného talentu, práci s výpočetní technikou a další.

Naším cílem je v žácích nadále podněcovat zájem o učení, naučit je řešit problémové úlohy, experimentovat, vyhledávat a zpracovávat informace (to je podpořeno i pravidelným zařazováním daltonských prvků do výuky), volit vhodné postupy a využívat získané poznatky v praxi, připravit žáky k úspěšnému studiu na gymnáziích a středních školách.

V těchto třídách ve větší míře rozvíjíme:

 • logické myšlení
 • paměť
 • soutěživost a cílevědomost
 • odpovědnost i sebedůvěru
 • schopnost samostatně se učit
 • schopnost pracovat individuálně i v týmu
 • snahu hledat, navrhovat, prezentovat a obhajovat řešení
 • schopnost komunikovat v českém i cizím jazyce
 • dovednost využívat informační technologie

Ke splnění našich cílů používáme zajímavé výukové programy, moderní učební materiály a pomůcky, vlastní materiály „šité dětem na míru“, motivující způsoby vzdělávání, práci ve skupinách na pokusech a projektech, přednášky či exkurze, práci s výpočetní technikou, zapojení do soutěží, na které jsou žáci systematicky připravováni.

Výuka probíhá v odborných učebnách s multimediálními pracovišti a bohatými sbírkami pomůcek, v učebnách  s dataprojektory či počítačových učebnách.

S potěšením konstatujeme, že naši žáci každoročně dosahují výrazných úspěchů nejen ve vlastním vzdělávání   (jak ukazuje testování Scio), ale i při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích (matematická olympiáda, Pythagoriáda, matematický Klokan, Logická olympiáda, šifrovací hra, Technoplaneta, fyzikální, přírodovědná, chemická olympiáda, olympiáda z českého jazyka, konverzační soutěž v anglickém jazyce, a mnohé další) úspěchy našich žáků zde. Některé soutěže naše škola přímo organizuje – městské kolo matematické olympiády pro 5. ročník, Pythagoriádu pro 5. ročník.

Všichni naši učitelé jsou kvalifikovaní a pracují s velkým nasazením a zaujetím pro pedagogické inovace. Systematicky žáky připravují nejen k přijímacím zkouškám na střední školy, ale především k jejich úspěšnému studiu na jimi zvolených školách.

Naši absolventi úspěšně studují na gymnáziích a středních školách, kde zdatně konkurují novým spolužákům postupujícím z víceletých gymnázií. K dosažení úspěchů pouhé nadání nestačí. Je nutná poctivá a svědomitá práce. Doufáme, že naši současní i budoucí žáci naváží na dobré výsledky svých předchůdců.

Na žáky ve výběrových třídách jsou kladeny větší nároky než v běžných třídách základních škol, proto zájemci procházejí výběrovým řízením, ve kterém posuzujeme:

 • prospěch z hlavních předmětů na vysvědčení z 5. třídy (žáci přinesou k přijímací zkoušce kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku)
 • výsledky testu, zaměřeného na schopnost logické úvahy, třídění a výběr informací, znalosti získané na I. stupni
 • ústní pohovor o motivaci žáka ke studiu v této třídě

Termín přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

 1. kolo: pozor změna 18. květen 2017 (čtvrtek) v 8.30 h
 2. kolo: bude upřesněno

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo vyplnit online zde.

Vzor přijímacích zkoušek

 

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 10. května 2017 na ředitelství školy nebo využijte možnost elektronického přihlášení. Doručení přihlášky bude potvrzeno.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů budete informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo v kanceláři školy.

Pro zájemce o zařazení do těchto tříd pořádáme také každoročně několik zábavných odpolední pod názvem „Škola nás baví“, v tomto školním roce ve dnech 29. března a 11. května. Dny otevřených dveří proběhnou 1. března a 6. dubna. Nebo po telefonické domluvě si můžete školu i naši práci prohlédnout kdykoliv.

Komentáře jsou uzavřeny.