Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Dokumenty ke stažení

 

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná a kariérová poradkyně
Kabinet č. 20, email: magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: středa 14.00–16.00 h

 • koordinuje výchovnou práci pracovníků ŠPP
 • provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku
 • poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • věnuje se žákům, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • zprostředkovává kontakt se školskými poradenskými pracovišti a s vybranými orgány státní správy
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky a vede její evidenci

Mgr. Helena Králová, metodik prevence rizikového chování
Kabinet VP, email: helena.kralova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny:

Metodik prevence poskytuje rady a odbornou pomoc žákům, kteří

 • zápolí s potížemi souvisejícími s užíváním alkoholu, tabáku, omamných a psychotropních látek nebo by se o těchto zdraví nebezpečných látkách chtěli dozvědět více
 • se necítí bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni
 • by si chtěli pohovořit o xenofobii, rasismu, intoleranci
 • mají problémy s příjmem potravy
 • chtějí konzultovat své zkušenosti s virtuálními drogami či patologickým hráčstvímSamozřejmostí je také
 • pomoc rodičům
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů


Mgr. Veronika Gašparcová, školní psycholožka
vchod z ulice Nádvorní (vpravo od vchodu na první stupeň), email:  veronika.gasparcova@zskridlovicka.cz
Telefon: +420 730 150 288
Konzultace vždy po předchozí domluvě
pondělí 12.00–16.00 h
úterý 8.00–16.00 h
středa 8.00–14.00 h
čtvrtek 8.00–16.00 h
pátek 8.00–14.00 h

Rozvoj sociálních dovedností aneb i já chci mít kamaráda!

Mgr. Bc. Petra Hovězáková, školní psycholožka
vchod z ulice Nádvorní (vpravo od vchodu na první stupeň), email: petra.hovezakova@zskridlovicka.cz

Diagnostika, depistáž

 • Participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
 • Depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním apod.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
 • Realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky, konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům v osobních problémech a žákům s výukovými a výchovnými problémy
 • Realizace krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize.
 • Poskytování psychologických služeb žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Skupinová a komunitní práce se žáky
 • Participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele
 • Poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Poskytování metodické pomoci třídním učitelům
 • Vedení pracovních (metodických) seminářů a poskytování metodických intervencí z psychodidaktiky pedagogům, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu
 • Realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost

 

Komentáře jsou uzavřeny.