Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů

Tato stránka je určena všem, žákům i učitelům, kdo chtějí psát hezky a česky. Najdete zde Manuál pro zpracování elektronických dokumentů a jejich prezentaci, vzorové práce a prezentace, logo školy, odkaz na stránky zabývající se typografií a další užitečné informace a odkazy.

Desatero pro rodiče předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Celý příspěvek

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2014 do konce června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný … Celý příspěvek

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře. Naším poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna Kohoutova 4, 613 00 Brno.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději … Celý příspěvek

Projekt Edison

V novém školním roce se naše škola zapojí do projektu EDISON. Již v červnu jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností AIESEC. Tento projekt proběhne v pěti pracovních dnech v týdnu 15. – 19. 10. 2012.

První školní týden

V pondělí 3. září 2012 v 8.30 h přivítají třídní učitelé prvních tříd naše prvňáčky.

Ostatní žáci se setkají se svými učiteli před školou v 8.00 h. Ve škole se všichni žáci zdrží do 9.40 h. Žáci dostanou základní informace o organizaci nového školního roku.

Informace školní družiny pro rodiče

Stane-li se Vaše dítě žákem naší základní školy, není samozřejmostí, že je přijato k docházce do školní družiny.

Zákonní zástupci dítěte se musí informovat o možnosti a pravidlech přijetí žáka do školní družiny.

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Informace o škole

ZŠ a MŠ Křídlovická je centrem vzdělání, osobnostního rozvoje

a volnočasových aktivit pro žáky školy i širší veřejnost

  • V naší škole učíme děti zodpovědnosti k sobě i k druhým, samostatnosti a spolupráci. Tyto principy jsou základem daltonského vyučování, jež je součástí naší školy od r. 1996. ZŠ a MŠ Křídlovická je členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Výuka je založena na týmové spolupráci všech pedagogů; praktické zkušenosti jsme čerpali v Nizozemí … Celý příspěvek