Informace školní družiny pro rodiče

Stane-li se Vaše dítě žákem naší základní školy, není samozřejmostí, že je přijato k docházce do školní družiny.

Zákonní zástupci dítěte se musí informovat o možnosti a pravidlech přijetí žáka do školní družiny.

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Informace o škole

ZŠ a MŠ Křídlovická je centrem vzdělání, osobnostního rozvoje

a volnočasových aktivit pro žáky školy i širší veřejnost

  • V naší škole učíme děti zodpovědnosti k sobě i k druhým, samostatnosti a spolupráci. Tyto principy jsou základem daltonského vyučování, jež je součástí naší školy od r. 1996. ZŠ a MŠ Křídlovická je členem Asociace českých daltonských škol a mezinárodní organizace Dalton International. Výuka je založena na týmové spolupráci všech pedagogů; praktické zkušenosti jsme čerpali v Nizozemí … Celý příspěvek

Poloha školy

Funkcionalistická budova školy se nachází v centru města Brna, necelých 10 minut chůze od hlavního vlakového nádraží.

Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2017/2018

 

Jméno a příjmení Den Čas Místnost RNDr. Jarmila Bavlnková út 14.00–16.00 ředitelna Mgr. Helena Církvová út 13.45–14.30 16, kab. D Mgr. Vladimíra Gregorová po 10.00–10.45 22, kab. Př Mgr. Lenka Hofírková po 8.55–9.40 8, kab. Č Mgr. Magdalena Jašková st 14.00–16.00 20, kab. VP Mgr. Aleš Kottek st 14.30–15.15 kab. TV Mgr. Helena Králová Mgr. Eva Lichková po 10.55–11.40 kab. TV Mgr. Tomáš Mičola út 12.45–13.30 16, kab. D Mgr. Dagmar Muzikářová pá 10.00–11.00 26, kab. M Mgr. Miloslava Mužíková … Celý příspěvek

Základní informace – 1. stupeň

Na prvním stupni naší školy je tradicí velmi dobrá spolupráce s okolními mateřskými školami.
Od 1. ledna 1996 je MŠ Křídlovická 30b integrována jako oddělení předškolní výchovy základní školy, což znamená těsnou návaznost výchovně vzdělávacího programu MŠ a 1. ročníků.

Konzultační hodiny – 1. stupeň 2017/2018

Jméno a příjmení Den Čas Místnost Mgr. Naděžda Čagalová út 13.30–14.30 113, I.A RNDr. Jaromíra Čáslavská po 11.50–12.50 4, V.C Mgr. Jana Drexlerová st 13.00–14.00 Mgr. Iva Fryaufová út 13.10–14.00 125, I.C Mgr. Jitka Hajská út 12.00–12.50 124, III.D Mgr. Naděžda Jiráčková st  14.30–15.30  111, II.A PaedDr. Jana Klodnerová út 14.00–14.45 123, II.B Mgr. Lucie Kružíková út 14.00–14.45 Mgr. Michaela Kůrová út 13.00–13.45 Mgr. Eva Lišková pá 12.50–13.35 122, III.C Mgr. Dana Nováčková PhDr. Alena Nováková čt 13.00–14.00 140, I.B Mgr. … Celý příspěvek

Speciální pedagogika

Děti s vývojovými poruchami učení na naší škole

Při posouzení jednotlivých potíží hraje důležitou úlohu učitelská diagnostika. Je východiskem pro vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Učitel se podílí na vypracování školního dotazníku. Ten je vypracován na požádání pedagogicko psychologické poradny a se souhlasem rodičů je podkladem k celkovému vyšetření jedince. Sleduje základní oblasti potíží ve čtení, v psaní, v počítání a ostat. předmětech. Pozornost věnuje úrovni řečového projevu, schopnosti soustředit se, projevům chování dítěte. Další oblastí je adaptace na školní klíma třídy, spolupráce se spolužáky, … Celý příspěvek

Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (nyní Odboru školství Magistrátu města Brna) a holandských daltonských odborníků. Zakládajícími členy byly čtyři brněnské základní školy Husova, Chalabalova, Křídlovická a Mutěnická. V současné době s Asociací aktivně spolupracují desítky škol z celé ČR, Slovenska a zahraničí.

Dalton, to je samostatnost, svoboda, spolupráce

V naší MŠ máme už několik let předškolní oddělení pracující na základě daltonských principů, což se pozitivně projevuje při přechodu na ZŠ. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností. Pokud Vaše dítě nenavštěvovalo Daltonskou školku, rozhodně to není problém.

Zpráva o činnosti ŽR ve šk.roce 2011/2012

 

V letošním školním roce bylo vedení žákovské rady ( dále už jen ŽR) následující:
1. předseda ŽR – Michal Pecháček
2. místopředseda ŽR – Adam Gregor
3. sekretář/ka – Michaela Hrozová
4. pokladník – Petr Kaš a Pavel Šmarda.