Informace o Sdružení rodičů Křídlo

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

dovolte nám v krátkosti představit Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s., (dále jen Sdružení Křídlo), které vzniklo při naší škole v  r. 1991. Do roku 2015 fungovalo Sdružení Křídlo v podstatě neformálně a bylo zapsáno v rejstříku sdružení vedeným Ministerstvem vnitra ČR. V souvislosti s novou právní úpravou došlo k transformaci sdružení ve spolky a Sdružení Křídlo se stalo spolkem založeným na základě ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník,  zapsaným ve spolkovém rejstříku.

Cílem sdružení je především vzájemná spolupráce rodičů s učiteli a vedením školy při výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách našich dětí. Podrobné informace o účelu a způsobu fungování Sdružení Křídlo obsahují Stanovy Sdružení rodičů při  ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Partnerská spolupráce s vedením školy nám dovoluje podílet se na každodenním životě školy, vedení školy bere v úvahu naše náměty a připomínky a oceňuje přínos spolupráce mezi rodiči a školou. Cílem sdružení je nejen organizační pomoc při nejrůznějších aktivitách, ale především dělat vše proto, aby naše škola byla taková, jakou ji chceme mít, aby do ní naše děti chodily rády.

Nejvyšším orgánem Sdružení Křídlo je Shromáždění třídních důvěrníků. Do jeho působnosti patří zejména projednávání a schvalování rozpočtu Sdružení Křídlo, jeho čerpání (vyjádřeno procentuelně). Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Výkonným orgánem Sdružení Křídlo je Rada Sdružení Křídlo. Do její působnosti patří zejména rozhodovat o základních otázkách Sdružení Křídlo v období mezi jednotlivými Shromážděními třídních důvěrníků, projednávat způsob hospodaření s finančními prostředky Sdružení Křídlo. Schází se jedenkrát za měsíc po dobu daného školního roku – vždy první úterý v měsíci ve studovně školy za účasti vedení školy či přizvaných pedagogů. Vítáni jsou všichni rodiče, kteří mají zájem se jednání Rady Sdružení Křídlo zúčastnit a aktivně se spolupodílet na činnost Sdružení Křídlo.

Statutárním orgánem Sdružení Křídlo je jeho předseda. Předseda zejména jedná jménem Sdružení Křídlo a zastupuje jej navenek. V současné době je předsedkyní Sdružení Křídlo Mgr. Helena Polenková.

Mezi akce, na jejichž konání se již tradičně Sdružení Křídlo podílí, patří např. vánoční jarmark s rodičovskou kavárnou, dětské sportovní odpoledne, společenský večer ZŠ Křídlovická …

Členem Sdružení Křídlo se může stát každý rodič a zákonný zástupce, který uhradí roční příspěvek v minimální výši 200 Kč (příspěvek se platí na každé dítě a vztahuje se automaticky na oba rodiče, zákonné zástupce). Z příspěvků se financují aktivity mimo vyučování, např. sportovní den, herní den s Mensou ČR, divadelní představení na konci školního roku, odměny v soutěžích, společenský večer, ale rovněž i sociální pomoc.

Sdružení dále organizuje získávání dobrovolných příspěvků, které slouží ke zkvalitnění výuky nadstandardními učebními pomůckami, účelnému naplňování volného času. Tyto příspěvky jsou dále rozděleny do fondů, rodiče i zákonní zástupci si mohou vybrat, na který z fondů chtějí přispět. Příspěvky na fond třída pokrývají potřeby dané třídy, pro které jsou určeny, fond škola je určen pro financování aktivit přesahujících rámec jedné třídy, např. zájmové kroužky, herní a sportovní dny, celoškolní akce (a další viz výše). Poslední fond družina je určen pro podporu školní družiny, např. pomůcky, knihy, nejrůznější akce, odměny dětem při soutěžích. Naše školní družina je na velmi vysoké úrovni a jsme rádi, že ji touto formou můžeme podpořit.

Vítáme každého rodiče, který má zájem o dění ve škole a chuť aktivně podporovat nejrůznější aktivity. Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci akcí i těm, kteří finančně přispívají, děkujeme i Karlovi za neocenitelný přínos v podobě námětů a postřehů.

Pokud máte cokoliv na srdci, neváhejte nás kontaktovat, nejlépe prostřednictvím třídního důvěrníka nebo přímo na adrese  kridlo@zskridlovicka.cz.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.